Kancelaria zajmuje się sprawami (w tym postępowaniami sądowymi) należącymi do następujących dziedzin prawa:

Prawa cywilnego

  W szczególności:
 • cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych
 • umów m.in. sprzedaży, darowizny, najmu, dzierżawy, zamiany, zlecenia, świadczenia usług, dzieło, roboty budowlane i innych
 • prawa rzeczowego m.in. własności w tym własności lokali, zasiedzenia, współwłasności i jej zniesienia, ograniczonych praw rzeczowych w tym hipoteki, posiadania i innych
 • prawa spadkowego m.in. stwierdzenia nabycia spadku, w tym na podstawie testamentu, działu spadku, długów spadkowych, zachowku, zapisów zwykłych i windykacyjnych i innych
 • spraw wieczystoksięgowych m.in. wpisu i wykreślenia praw w księgach wieczystych, uzgodnienia treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Prawa własności intelektualnej

  W szczególności:
 • prawa autorskiego m.in. umów przenoszących prawa autorskie majątkowe, licencji, dozwolonego użytku praw autorskich, ochrony programów komputerowych, praw autorskich osobistych i innych
 • prawa znaków towarowych m.in. rejestracji znaków towarowych poza reprezentacją przed Urzędem Patentowym, naruszeń praw ochronnych na znak towarowy, umów przenoszących prawa ochronne, licencji i innych.

Prawa spółdzielczego

W szczególności zaskarżania uchwał zgromadzeń spółdzielców oraz rad nadzorczych, spraw związanych ze spółdzielczymi własnościowymi i spółdzielczymi lokatorskimi prawami do lokalu, w tym przekształceniem wymienionych praw we własność lokalu.

Prawa gospodarczego

  W szczególności:
 • rejestracji spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, zmiany wpisów w tym rejestrze, likwidacja spółek
 • zaskarżanie uchwał w spółkach handlowych
 • umów w obrocie gospodarczym.

Prawo rodzinne

  W szczególności:
 • spraw rodzinnych majątkowych m.in. umów małżeńskich majątkowych, rozszerzenia wspólności, ustanowienia rozdzielności majątkowej, podziału majątku wspólnego po rozwodzie
 • alimentów, przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • spraw o kontakty z dziećmi i władzę rodzicielską
 • ubezwłasnowolnienia

Prawo karne i prawo wykroczeń.

Kancelaria zajmuje się również wspieraniem Klientów w zakresie negocjacji i rozmów pozasądowych.